Vi är PEFC-certifierade.
Det innebär att vi som skoglig entre-prenör skall verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.Den svenska PEFC–standarden omfattar:
  • Skogsbruksstandard
    Anger riktlinjer för en ekonomiskt uthållig och ståndortsanpassad skogsproduktion
  • Social standard
    Anger riktlinjer för anställnings-förhållanden, arbetsmiljö, arbetsorganisation, kompetens och relationer med allemansrätt, rennäring och landsbygdsutveckling.
  • Miljöstandard
    Anger kraven på hänsyn till natur- och kulturmiljö i skogsbruket.

 

PÅ EN CERTIFIERAD SKOGSENTREPRENÖR STÄLLS FÖLJANDE BASKRAV:

1. All personal som utför skogliga arbeten skall ha aktuellt kompetensbevis för natur och kulturvårdsutbildning, ”Grönt Körkort”.

2. Följa aktuella lagar för entreprenörsverksamhet i skogsarbete.

3. I skogsmaskiner använda drivmedel av lägst miljöklass 1.

4. I skogsmaskiner använda hydrauloljor som lägst uppfyller kraven enligt svensk standard SS 15 54 34 ”miljöanpassad”.

5. För kedjesmörjning används vegetabilisk sågkedjeolja eller annan miljögodkänd sågkedjeolja. För motorsågar gäller kravet vid årlig driftstid över 400 tim.

6. Avfall återlämnas till leverantören, eller godkänd miljöstation.

7. Använda rutiner med förebyggande åtgärder vid service och reparationer där risk för att oljor och andra vätskor kommer ut i naturen.

8. Nödlägesrutiner ska finnas på de språk som krävs för att säkerställa att arbetstagare och uppdragstagare förstår dem. Oljesaneringsutrustning skall finnas.

9. Försäkringsbolagens krav på brandberedskap uppfylls.

10. Vid köp av utrustning och förbrukningsmaterial väljs miljömärkta produkter när det är praktiskt och ekonomiskt rimligt.

11. I skogsarbetet följs tillämpliga delar i PEFC-standarden.

12. Anlitas underentreprenör väljs i första hand en certifierad entreprenör. Om det ej är möjligt, ansvarar entreprenören för att underentreprenören följer PEFC-standarden.

13. Kontroll utförd av ECSkog eller ackrediterat certifieringsföretag accepteras och årligen redovisas att PEFC-kraven följs, genom ECSkog: s internrevision.

 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.