Artikel i ATL Skogsland

 
     

Måndag 27 april 2009

 Askåterföring bromsar utsläpp av växthusgaser En rapport från Värmeforsk visar att återföring av vedaska kan bromsa utsläppen av koldioxid och lustgas. Att askåterföring motverkar försurning och ofta har en positiv effekt på trädens tillväxt är känt sedan tidigare, men den studie som nu gjorts visar att markens utsläpp av växthusgaserna koldioxid och lustgas kan minska.

 Försöken har gjorts på dikad torvmark i södra Sverige. Rapporten motsäger tidigare misstankar om att askåterföring skulle öka utsläppen. "En slutsats är dock att asktillförsel inte tycks bidra till ökad emission av växthusgaser på kort sikt, utan snarare minskad, då främst för de bördiga dikade torvmarkerna i Sverige, "skriver forskarna i rapporten. Det är framförallt på dikad, bördig torvmark som tidigare använts som jordbruksmark man märkt att utsläppen minskar.

 Den största minskningen står koldioxidutsläppen för, men exakt hur det hänger ihop kan forskarna inte riktigt förklara. Hypotesen vad gäller lustgasutsläppen är att ett förhöjt pH-värde (mindre surt) minskar utsläppen. Studien har finansierats av Värmeforsk, Energimyndighten och Sveaskog.

 Hans Dahlgren, ATL

          Till toppen på sidan