MILJÖPOLICY 

För Askungen Vital, som bedriver rörelse inom askåterföring, har miljön och miljöhänsyn en framträdande plats som vi värnar om. Vi jobbar för miljön genom följande punkter:

Vi tillhandahåller metoder för askåterföring, kalkning och vitalisering av skogsmark, som är säkra för människa och miljö.

Vi skall utveckla metoderna, produkterna och tjänsterna så att minsta möjliga negativa miljöpåverkan uppstår.

Vi skall hushålla med råvaror och minimera vår användning av energi och vatten.

Vi skall bedriva verksamheten i enlighet med gällande miljölagstiftning och andra lagar och krav.

Alla medarbetare skall ta ansvar för miljöarbetet och därför fortlöpande utbildas inom detta område

Vi skall vid val av leverantörer och samarbetspartners beakta deras miljöarbete

Vi skall vid val av transportsätt, beakta miljöaspekter.

Vi skall söka förebygga samt ha beredskap för en eventuell miljöolycka.

Vi skall arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra fastställda miljömål.

Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete.


KVALITETSPOLICY 

Vi erbjuder våra kunder tjänsten att ta emot aska från produktion av energi, med biobränsle som energikälla, och återföra den askan till skogen. Detta skall alltid göras på ett högkvalitativt och kostnadseffektivt sätt genom att:

Vårt kännemärke är kvalitet, ansvarstagande och kunnande.

Företaget präglas av yrkesstolthet, motivation och lång erfarenhet av askåterföring.

Vi uppfyller alla tillämpliga krav. Kvalitet skall ses i vid bemärkelse och omfatta helhetsintrycket av Askungen Vital som leverantör.

Vår kvalitet skall vara sådan att ett avslutat åtagande blir ett medel ett erhålla även kommande uppdrag. Vi skall skapa långsiktiga relationer med våra kunder och alltid sträva efter att ha kunden i centrum för vår verksamhet.

Vi ger råd och vägledning vid problem med askhantering och askkvalitet.

Vi främjar förståelsen mellan lokala skogsägare och värmeverk för att få en gemensam ansvarskänsla för hållbarheten av biobränsleuttaget.

Vi för noggrann dokumentation av spridningskartor och askhantering samt ha ett nära samarbete med Skogsstyrelsen, som planerar största delen av våra spridningsarealer och förmedlar kontakten med markägarna.

Vi är helt oberoende, inte bundna till något skogsbolag eller någon bränsleleverantör. Vi samarbetar med alla som är seriösa och värnar om miljön.

Alla våra maskinförare har aktuellt kompetensbevis för natur- och kulturvårdsutbildning.

Vår verksamhet präglas av kvalitet i alla led. Alla anställda är medvetna om sin roll i arbetet för total kvalitet. Även de interna relationerna präglas av kvalitet.

Vi strävar efter ständiga förbättringar i vårt dagliga arbete såväl som av vårt kvalitetssystem. 

2021-11-16

Henrik Pedersen, VD
Askungen Vital AB


 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.