Flygaskan är bäst från fluidbäddar, bottenaskan är bäst från rosterpannan

Kvalitén på flyg- respektive bottenaska varierar mellan olika panntyper. Bottenaska från CFB- eller BFB-pannor sprids normalt inte på skogsmark eftersom den till största delen består av bäddmaterial.

Flygaskan däremot har många bra egenskaper, den är väl förbränd och enhetlig. Hos rosterpannor är det normalt bottenaskan som lämpar sig bäst, eftersom den är bättre utbränd och har lägre halter av metaller än flygaskan.

I mindre anläggningar blandas ofta bottenaska och flygaska. Då blir den i askåterföringsbar, under förutsättning att den klarar Skogsstyrelsens rekommenderade gränsvärden.

         
 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.