Vad är egentligen bioaska?
Aska är en fast, partikelformig, oorganisk förbränningsrest. Askhalten varierar kraftigt mellan olika bränslen. Hos skogsbränslen varierar askhalterna mellan olika beståndsdelar, stamved 0,4-0,6 %, stambark 2-5 % och grenverk 1-2 %.

Askhalten är störst i de delar av trädet där tillväxten sker. I bladen, barren och gren- och toppskott varierar den mellan 2 och 6 %. Som ett medelvärde för skogsbränsle kan man räkna med 1-2 % askhalt. Alla värden är beräknade på bränslets torrsubstans (TS).

Aska från skogsbränsle innehåller näringsämnen som trädet tagit upp, inklusive viktiga spårämnen. Kväve saknas eftersom det till största delen avgår i gasform vid förbränningen. Eftersom träden även tar upp tungmetaller och radioaktiva ämnen från marken och luften, finns även dessa ämnen i askan.

Generellt utgörs askan till mellan 10 % och 30 % av kalcium. Innehållet av kalium och magnesium uppgår vanligen till ett par procent medan halten av fosfor utgör ca en procent av totalinnehållet.

Aska från förbränning av trä har generellt ett pH-värde mellan 9 och 13. Askans kalkverkan och näringsinnehåll gör den lämplig att använda för att kompensera förluster av sådana ämnen i skogsmark.

I lagstiftning betraktas dock aska som ett avfall. Det är därför som man måste ha tillstånd för att lagra den.

   
 

förbrännings- och förgasningsaska

 
     
 

flygaska och bottenaska

 
 

torr- och
 våtutmatad aska

 
     
     
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.