Vilka askor är lämpliga för beredning till en spridningsbar produkt?
Aska som ska spridas på skogsmark ska huvudsakligen komma från skogsbränsle, eftersom den bärande tanken med spridningen är att sluta kretsloppet. Ur denna synvinkel är ren aska från förbränning av enbart skogsbränsle mest lämplig.

Även när det gäller innehållet av metaller och giftiga ämnen är skogsbränsleaskan att föredra. Samtidigt är det naturligtvis synd att deponera askor av bra kvalitet bara för att t.ex. mindre mängder torv ingår i bränsleblandningen. Man kan därför även använda blandad aska från förbränning av skogsbränsle med en viss inblandning av torv eller olja, under förutsättning att de klarar gränsvärdena i Skogsstyrelsens rekommendationer.

Förutom krav på bränslets ursprung ska askan även uppfylla ett antal krav när det gäller det kemiska innehållet för att vara lämplig för beredning av en spridningsbar produkt.

Härdning av aska
Askan körs från värmeverket eller sågverket till ett av våra upplag. Där skall den ligga minst 3 månader. Man gör detta för att askan skall härda och då få en annan kemisk sammansättning, bli mindre basisk.När askan är färdighärdad krossas och siktas den, så kornstorleken inte skadar träden och så att den upptas optimalt i skogsmarken. Aska som sprids i skogen ska vara behandlad så att akuta skador på mark och vegetation liksom mekaniska skador på träd undviks. Det är viktigt att det blir en jämn spridning och att askan upplöses långsamt.

Askan härdas efter vattentillsats genom självhärdning, med efterföljande sönderdelning och/eller siktning om behov finns (s.k. krossaska). Riktmärket är att askprodukten ska lösas upp under en period av 5 - 25 år i fält. Vidare ska den initiala upplösningshastigheten vara så pass långsam att inga akuta oönskade effekter uppstår efter spridningen. Dåligt härdade askor kan skada flora och fauna och öka risken för utlakning av näringsämnena i askan.

Transport till skogen
Vi använder oss av lastbil med lastväxelflak, som bara kör på skogsbilvägar. Vi kör i skogen under hela året, men den mesta aska sprids om sommaren. Vi är beroende av vädret och vid tjällossning eller när det regnat väldigt mycket kör vi inte i skogen, då det är stor risk för att skogsbilvägarna förstörs. Även snötäckta vägar kan sätta stopp för spridning då det kan bli för halt.

Askan lastas på växelflak som transporteras ut till skogen. Spridaren kör till och från växelflaken där den lastar innan den kör längre in i skogen, där lastbilen inte kommer fram.


Fotograf: Hedvig Westman MediaspjuthHur ser en bra logistiklösning ut? 
Från askproducent till upplagsplats

Vi strävar alltid efter att ha upplagen så nära askproducenterna som möjligt. Vi utgår alltid från den askproducent som står för den största mängden levererad aska.

Från askupplaget till skogen
Vi vill också ha kortast möjliga avstånd från mellanlagringsplats till spridningsområden, vilket ger minst möjliga CO2 utsläpp och dessutom är det mest kostnadseffektiva.
Skogsstyrelsen lägger de planerade spridningsområdena så nära vårt askupplag som möjligt. I det här läget är vi beroende av vilka markägare som vill ha aska spridd i sin skog, hur stora spridningsområdena är och hur pass nära det är mellan områdena. Allt detta avgör hur bra logistiklösning vi kan åstadkomma.

 

 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.