Markägaren är skyldig att se till att ingen miljöfarlig produkt sprids på hans mark. För att du skall vara säker på att askan uppfyller Skogsstyrelsens rekommendationer skickar vi alltid en askanalys på den aktuella askan som har spridits på din mark.

Det är också markägaren som ansvarar för att spridningen anmäls för samråd hos Skogsstyrelsen, vilket det är lag på. Markägaren måste därför alltid ge sitt tillstånd vid spridning. Vi kan sköta samrådet för markägaren om det önskas.

Det bästa är naturligtvis om spridningen sker på initiativ av markägaren.

Slutligen har du också ansvar för att den skog du lämnar till eftervärlden är livskraftig även i framtiden så den kan fortsätta producera biobränsle. Vi vill ju inte behöva gå tillbaka till fossila bränslen som förstör miljön. 
   
     
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.