Skogsstyrelsen tar kontakt med skogsägare och informerar om askspridning. De tar även emot anmälningar från skogsägare som vill ha aska spridd i sin skog. De planerar spridningsområden så avståndet blir så litet som möjligt mellan de olika spridningsobjekten = minsta möjliga utsläpp vid transporter. Men framförallt säkrar de att det aldrig sprids aska på känslig mark, eller att andra naturvärden kan skadas.

Skogsstyrelsen skickar oss kartor digitalt som vi för in i maskinens GPS. Allt eftersom askan sprids, ritas det in på kartan och vi kan utskriva vilka områden som vi varit på. På detta sätt kan markägaren lätt se var askan har spridits. Normalmängden som sprids är 3 ton aska per hektar.

Det krävs godkänd aska
För att askan ska ge önskad effekt bör den innehålla tillräckliga mängder av de önskade näringsämnena. Skogsstyrelsen har angivit minimihalter som bör uppfyllas. Om angivna minimihalter underskrids bör möjligheten att tillföra sådana näringsämnen till askprodukten övervägas.

Rekommenderade halter av ämnen i askprodukter som är avsedda för spridning i skogsmark kan du se i tabellen till höger. Rekommendationerna avser torrsubstanshalter i den askprodukt som sprids i skogen. De angivna riktlinjerna avser inte andra restprodukter än askor.

 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.