Klicka på bilden ovan och titta på filmen om vår verksamhet!
 
Klimatpåverkan
 
 
 

Skogsstyrelsens
nya regler och rekommendationer

Kunskapsunderlag

Vägledning

 
 
Sedan industrialiseringen riktigt tog fart på 1900-talet har man använt kol och andra fossila bränslen som uppvärmning och till kraftproduktionen inom industrin. Förorenande och försurande svavelutsläpp från industrin har i decennier ökat försurningen av skogsmarken, försämrat träd och djurs levnadsvillkor. Sedan 1990-talet har miljömedvetandet vuxit och man har mer och mer gått bort från fossila bränslen och reningen av rökgasutsläppen har blivit markant bättre.

Användning av förnybara bränslen som flis och pellets har ökat och ersatt de fossila, därmed har också den svavelpåverkade försurningen och CO2 utsläppen gått ned. Otroligt positivt för miljön. Kvar finns dock bilismens försurande utsläpp och den försurande effekten av ett ökat uttag från skogen.

För att täcka den stora efterfrågan på flis, tar man ut GROT (grenar och toppar) från skogen. När man avverkar och tar ut virket, försvinner näringen ur skogen. Förr i tiden lämnade man mycket grenar och toppar kvar, då det bara var virket man ville ha, och lät grenar och toppar ligga och förmultna och bli näring till jorden.

I dagens skogsbruk tas även stubbarna ur skogen, så fortsätter vi på detta viset kommer skogen att utarmas!
Men man kan fortfarande ta ut bränsle i den takt vi gör nu och säkra både skogsbruk och energiproduktion, om man bara återför askan till skogsmarken, då näringsämnen fortfarande finns kvar i askan. Aska från förbränning av trädbränslen har visat sig både ge en pH-förhöjning samtidigt som det tillför kalium, fosfor, bor och koppar, som tagits upp medan trädet växte. Återför man askan, ger man dessa ämnen tillbaks till skogen, och på så vis sluter man det ekologiska kretsloppet och bevarar skogen livskraftig.

Vid GROT-uttag rekommenderar Skogsstyrelsen askåterföring (se länk). Det förutsätter att askan kommer från förbränning av rena trämassor, dvs. inget rivningsavfall. Normalgivan är ca 3 ton/ha.


Askåterföring påverkar flera av Sveriges miljömål:

Bara naturlig försurning

Askan höjer pH-värdet i skogen så det motverkar skogsbrukets försurning och den historiska försurningen via kvävenedfall från industrierna.

Levande skogar

En återställning av pH-balansen i mark och avrinnande vatten kan ge arter som har svårt att klara sig i en försurad miljö bättre överlevnadsmöjlighet.

Levande sjöar och vattendrag

Askåterföring motverkar försurning av sjöar och vattendrag och ger bättre livsmiljö för fisk och vattenlevande organismer.

Giftfri miljö

Om man använder bränsle från skogen tillför eller sprider man inga gifter i miljön och skapar inget avfall.


 
   

# För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.

   

# Askan höjer pH på avrinnande vatten, innehåller näringsämnen och förhindrar risken för utarmning av skogsmarker där det gjorts stora uttag av GROT (grenar och toppar).

   

# Askåterföring förbättrar förut-sättningarna för långsiktigt hållbara energiuttag från skogen.

 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.