Askåterföring ur miljöperspektiv
Biobränslen från skog är förnybara och koldioxidneutrala, i motsats till användning av fossila bränslen (t.ex. kol och olja) som ger stora ökningar av koldioxidhalten i atmosfären.
Den koldioxid som frigörs vid förbränning av biobränslen ger inget överskott i atmosfären eftersom samma mängd koldioxid togs upp av träden under deras tillväxt. Den energi som krävs för att skörda och hantera biobränsle från skog är mycket liten, mindre än 5 % av energin i det skördade biobränslet. Under förutsättning att återväxten av skog är minst lika stor som uttaget så är klimatpåverkan försumbar.


Kompensation görs idag bara på en liten del av den areal som det skördas GROT på. Det ger lägre tillväxt på sikt och därmed lägre tillgång och högre priser på biomassa från skogen.

 
Varför är askåterföring så viktig?
Den näring som träden kan ta upp från marken är grunden för hur trädet växer och mår. Näringsbalansen i en skog beror på tillskott genom nedfall och vittring och förluster genom läckage och skörd.

Om förlusterna är större än tillskotten för ett näringsämne är balansen negativ. Enbart stamskörd ger negativa näringsbalanser för ett eller flera näringsämnen på en majoritet av den svenska skogsarealen. Vid uttag av GROT (grenar och toppar) jämfört med bara stam, blir förlusterna upp till dubbelt så stora för kalcium, tredubblade för kalium och magnesium och fyr- till femdubblade för fosfor.
GROT-uttag utan kompensation = rovdrift på markens näringsinnehåll!


 

»Utan kompensation av förlorad näring sjunker tillväxten i nästa skogsgeneration.

 
   

»GROT-uttag på kvävefattiga marker bör kompenseras också med kväve.

 
   

»Askåterföring ger tillväxtökningar på kväverika marker.

 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.